Из истории введения латинского алфавита в Узбекистане (20-30-е годы ХХ века)

На рубеже второго и третьего тысячелетий изолированное существование любой страны, ее отгороженность от мировой экономики и социально-культурных процессов стали фактически невозможными. Независимость Узбекистана, его вхождение в мировое сообщество...

ТАҢБАЛАР ТАРИХЫ және ӘЛІПБИ АУЫСТЫРҒАН ЕЛДЕР ТӘЖІРИБЕСІ

Ең алдымен кейбіреулер тарапынан қазақ халқын алға жетелейтін ерекше күш болып табылады деп бағаланып отырған латын жазуы қандай жазу, қалай қалыптасты сол туралы тоқталайық. Кез-келген дереккөздерінен бұл...

ТІЛДІК САЯСАТ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ

Кез келген ұлттық мемлекет, ол...